Regulamin

PKT 1
Serwis Teleniania24, (zwany dalej Serwis) którego adres domenowy to www.teleniania24.pl jest własnością firmy Teleniania, ul. Szarotki 21, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472088074, zwana w dalszej części Teleniania.

PKT 2
Teleniania posiada następujący adres poczty elektronicznej: niania@teleniania24.pl

PKT 3
Opłaty za zamówione usługi za pośrednictwem Serwisu są zgodne z tabelami cennika i aktualne dla danej oferty.

PKT 4
Warunkiem zamówienia usługi jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Płatność za usługę odbywa się za pośrednictwem systemu płatności, który zapewnia szybkie i wygodne dokonywanie e-przelewów. System ten tj. transferuj.pl jest własnością Krajowego Integratora Płatności Spółka Akcyjna, którego siedziba znajduje się przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań NIP: 7773061579 , REGON: 300878437, KRS: 0000412357. Kapitał zakładowy: 4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości). Nazwa skrócona: KIP SA. Dokonywanie e-przelewów odbywa się zgodnie z procedurą i regulaminem systemu płatności transferuj.pl

PKT 5
Użytkownik zamawiający usługę w Serwisie wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym uwzględnia swoje dane imienne, dane adresowe lub wyłącznie dane kontaktowe. Wypełnienie niniejszego formularza, jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż wszystkie podane w nim informacje są prawdziwe, wyrażając tym samym zgodę na ich dopuszczalną weryfikację.

PKT 6
Teleniania oferuje swoje usługi za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem sprawnego funkcjonowania Serwisu jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej. Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane przez stronę www.teleniania24.pl

PKT 7
Zgodnie z rozporządzeniem wydanym 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych( DZ.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź zm.), klient korzystający z serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zarządcą danych jest Teleniania. Firma zapewnia dostęp do informacji w celu ich sprawdzenia, poprawienia lub anulowania. Wszelkie dane udostępnione w serwisie objęte są ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych.

PKT 8
Teleniania świadczy usługi związane z opieką i animacją dzieci lub grup dzieci. Usługi te polegają na wykonywaniu czynności o charakterze opiekuńczo- wychowawczymi i edukacyjnym oraz animacyjnym w przypadku imprez i wesel. Zobowiązuje się jednocześnie do zagwarantowania dziecku właściwej opieki, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Świadczone usługi będą dopasowane do etapu rozwoju psychomotorycznego dziecka. Zobowiązanie niniejsze odbywać się będzie w warunkach zapewniających dzieciom bezpieczeństwo.

PKT 9
Właściciel Serwisu zobowiązuje się jednocześnie do dołożenia wszelkich starań, by świadczone usługi były zgodne z założeniami poszczególnych ofert. (pkt 8).

PKT 10
Każdej osobie korzystającej z usług serwisu Teleniania24 przysługuje reklamacja dotycząca w/w usług. Reklamacje będą rozpatrywane przez Teleniania. Roszczenie reklamacyjne można złożyć/wysłać w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 1, lub elektronicznie na adres niania@teleniania24.pl Jednocześnie zaznaczamy, iż rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o wskazanie przedmiotu reklamacji i opisanie jego okoliczności. Zgłoszenie reklamacyjne ponadto powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację. Brak informacji o wyniku postępowania reklamacyjnego po upłynięciu 10 dni kalendarzowych jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji.

PKT 11
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają rozpatrzeniu w oparciu o przepisy prawa polskiego, w szczególności odnosić się będą do przepisów Kodeksu cywilnego. Spory wynikające z pełnienia usług świadczonych przez firmę „Teleniania” podlegają kognicji sądów polskich.

PKT 12
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług Serwisu. Jest on dostępny na stronie Serwisu i w siedzibie firmy wskazanej w punkcie 1.

PKT 13
Korzystanie z usług Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

PKT 14
Teleniania zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku ich postanowienia zobowiązuje się do udostępnienia w Serwisie stosownej adnotacji oraz zamieszczenia nowego wydania Regulaminu.

PKT 15
Wszelkie Państwa sugestie, życzenia oraz opinie na temat funkcjonowania serwisu Teleniania24 prosimy wysyłać na adres siedziby firmy (pkt 1) oraz drogą elektroniczną: niania@teleniania24.pl

PKT 16
W odniesieniu do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późn. Zm.) uznaje się treści zawarte w niniejszym Serwisie jako przedmiot prawa autorskiego, który podlega ochronie.

PKT 17
W odniesieniu do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku dot. Prawa własności przemysłowej ( Dz. U. Nr 49 poz. 508 z późn. zm.) uznaje się, iż ochronie podlegają: nazwa Teleniania, wszelkie oznaczenia (w tym logo firmy), które są przedstawione w Serwisie.